De nieuwe speeltuin

U heeft vast al wel gehoord dat er plannen zijn om de Beltrumse speeltuin te vernieuwen. Hieronder lichten we de aanleiding van de plannen en de huidige stand van zaken toe.

De speeltuin in Beltrum biedt al meer dan 50 jaar speelmogelijkheden aan voor de jeugd. De speeltuin dient als recreatieve speelvoorziening en heeft een belangrijke maatschappelijke functie. De speeltuin is populair bij Beltrumse jeugd, maar ook bij jeugd buiten Beltrum, scholen en kinderopvangorganisaties uit omliggende plaatsen.

Waarom een nieuwe speeltuin?

De speeltoestellen in de Beltrumse speeltuin zijn 10 tot zelfs 50 jaar oud. Uit een recente inspectie is gebleken dat veel speeltoestellen sterk verouderd zijn. Noodgedwongen zijn al toestellen verwijderd. Om de speeltuin te behouden, zijn dus structurele aanpassingen nodig. Graag willen we de gehele speeltuin aanpakken om de speelwaarde te vergroten en een uitdagende speeltuin te kunnen blijven. Er zal met name geïnvesteerd worden in toegankelijkheid, veiligheid en speelwaarde. Ook maken we de speeltuin ook beter toegankelijk voor kinderen met een beperking.

Wat is er allemaal al gedaan?

Al geruime tijd houdt een stuurgroep namens het bestuur van de speeltuin zich bezig met een onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe speeltuin in Beltrum. Na een zorgvuldig proces, waarbij inspraak is geweest van buurt en kinderen, is een ontwerp gemaakt voor de speeltuin. De stuurgroep heeft vervolgens de begroting en een dekkingsplan gemaakt waaruit blijkt dat er voldoende draagvlak en mogelijkheden zijn om het plan verder door te zetten.

Hoe worden de plannen gefinancierd?

Tijdens het traject van fondsenwerving is gebleken dat er mogelijkheden zijn om van LEADER, een Europese subsidie, gebruik te maken als het project breder wordt getrokken. Hiermee wordt dan ook verbinding gemaakt met het park, de beweegtuin van Marga Klompé en de hertenweide. Deze subsidie is belangrijk omdat deze de helft van de totale investering financiert. De  andere helft moet door de partijen zelf bijeengebracht worden.
Het resultaat is een veelzijdig speel-doe en ontmoetpark voor jong, oud en mensen met beperkingen, gericht op samen in dezelfde ruimte genieten.  Niet alleen voor Beltrum, maar ook voor toeristen. Het park gaat niet volledig ‘op de schop.’ De (speel)voorzieningen daar blijven grotendeels intact. Het gaat met name om het verbinden van de diverse zones.

Wat gebeurt er nu?

Op dit moment worden alle wensen en eisen van de projectpartners (park, tuin Marga Klompé en dierenweide) geïnventariseerd om tot een overkoepelend ontwerp te komen. Het ontwerp en deelplan van de speeltuin is al klaar en kan in het overkoepelende plan worden opgenomen. Het is de bedoeling dat dit proces in oktober 2019 klaar is zodat we dan ook daadwerkelijk de LEADER-subsidie kunnen aanvragen.
Wat betreft de financiële middelen is het speeltuinbestuur in nauwe samenwerking met de stuurgroep bezig met het aanschrijven van diverse fondsen, het maken en uitrollen van een sponsorplan voor bedrijven en het voorbereiden van acties voor de Beltrumse bevolking in 2019.

De speeltuinvereniging houdt zoals ieder jaar begin april de bekende chocolade-paasei-actie.

Bij supermarkt Coop kunt u van 1 april tot eind juni 2019 uw statiegeld doneren aan de speeltuin. Alle beetjes helpen. We hopen van harte op uw bijdrage!

Wanneer is de nieuwe speeltuin klaar?

We zijn inmiddels al een behoorlijke tijd bezig om een prachtige nieuwe speeltuin voor Beltrum te kunnen realiseren. Het kost tijd om met de betrokken partijen tot een gedragen en passend ontwerp te komen. Ook is de invulling van het financiële plaatje een uitdaging, maar wel een uitdaging waar we het volste vertrouwen in hebben. We streven er naar dat in 2020 de prachtige nieuwe speel- en beweegtuin een feit is waar Beltrum weer vele jaren mee vooruit kan!

Heeft u vragen, tips of opmerkingen? We horen het graag! Dit kan via info@speeltuinbeltrum.nl Ook kunt u ons natuurlijk persoonlijk ‘aan de jas’ trekken.

Namens de stuurgroep en het bestuur,

André Helmers, voorzitter bestuur Speeltuin Beltrum, d’n Geetelingshook Beltrum